Informace k platbám Tisk

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

sazba poplatku činí 450,- Kč za osobu nebo rekreační objekt na rok

splatnost poplatku je 30. 06. 2021 a prosíme Vás o včasnou úhradu

způsob úhrady poplatku:

a) v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě (každý pátek od 17:00 do 19:00)

b) bezhotovostně na účet obce KB a.s. Moravská Třebová č. ú. 313 27 591/0100

(důležité napsat zprávu pro příjemce - příjmení a číslo popisné)

poplatníkem je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,

byt nebo rodinný dům, kde není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající

poplatku za jednu fyzickou osobu

osvobození nad rámec stanoveným zákonem:

a) osoby narozená v příslušném kalendářním roce

b) osoby, která se po dobu 12 měsíců příslušného kalendářního roku zdržuje mimo obec

úleva:

a) osobě, která v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku a to ve výši 50%

b) osobě, která studuje v prezenční formě studia a je ubytována v průběhu studia mimo

území obce a to ve výši 50% (nutno doložit potvrzením)

Další informace "Informace k odpadům v roce 2021."