Povinně zveřejňované informace PDF Tisk Email

1. Oficiální název

Obec Borušov

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost"). Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová
Obec s pověřeným obecním úřadem: Moravská Třebová

3. Organizační struktura:

- zastupitelstvo obce – 7 členů
- starostka – Šedá Lenka
- místostarosta – Pernica Pavel
- finanční výbor - Ing. Tlustošová Monika, Ptáček Aleš, Tlustoš Roman
- kontrolní výbor - Stařík Miroslav, Ptáček Aleš, Němec Václav

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a účetní. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Zastupitelstvo volí starostu, místostarostu a členy finančního a kontrolního výboru.

Obec Borušov je zřizovatelem Obecní knihovny v Borušově a jednotky SDH Borušov.

4. Kontaktní informace:

Kontaktní poštovní adresa: Obec Borušov
Borušov 60
571 01 Moravská Třebová.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obec Borušov
Borušov 60
571 01 Moravská Třebová.

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Internetové stránky: www.borusov.cz
ID datové schránky: ehya84f
Úřední hodiny: pátek 17:00 – 19:00 hod.

telefon (obecní úřad): +420 466 611 201

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Moravská Třebová
č.ú.: 31327591/0100

6. IČO

00579475

7. DIČ

CZ00579475

8. Rozpočet

lze nalézt na internetových stránkách obce

9. Žádost o poskytnutí informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Borušov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
· na úřední desce v obci
· na internetové úřední desce na www stránkách obce na adrese: http://www.borusov.cz
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obec je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií povinně zveřejňovaných informací.
Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:
a) právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.
Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
· utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
· obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
· skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
· skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec poskytne informaci žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obec Borušov, Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová
Telefonicky na telefon + 420 724 183 461
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
c) u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
d) u právnických osob název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
e) adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádostí o informaci podle tohoto zákona, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace může obec prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

· vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
· vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
· konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud obec žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádostí rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba obci známa.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.

11. Opravné prostředky

Odvolání:

1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání
2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci
b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Jednotlivé potřebné formuláře, které jsou v kompetenci obce Borušov mohou zájemci získat osobně na OÚ.

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Informace a návod na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně od pracovníků OÚ nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
Výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obce, jsou uloženy na obecním úřadu, kde jsou v úřední dny k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

V současné době nemá obec sazebník úhrad.

16. Výroční zpráva

za rok 2017, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2018, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2019, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2020, o činnosti v oblasti poskytování informací, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

17. Poskytnuté informace

Seznam a obsah dokumentů naleznete na úřední desce v sekci "Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb."